CanDo 2

کتاب کندو 2 مخصوص موسسه زبان کندو برای کودکان

این کتاب توسط سرکار خانم پونه کریم زاده  سوپروایزر دپارتمان کودکان موسسه کندو تالیف شده که به ثبت کتابخانه ملی ایران نیز رسیده است